Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

För Mårten Gås Montessoriförskola 2016

Lag 06:67, 1 april 2006 – förbud mot diskriminering.

Alla barn har rätt att känna sig trygga i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Alla har rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Varje form av kränkande behandling mellan barn, ungdomar och vuxna är i strid med de mänskliga rättigheterna. Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, ska stärka barn och elevers lika rättigheter.

Lagen kan ses som den består av två delar: A. Det är förbjudet med direkt eller indirekt diskriminering eller trakasserier på grund av kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion/ annan trosuppfattning eller sexuell läggning. Detta gäller också för annan kränkande behandling som t.ex. mobbning och repressalier. Barn/elev som anmält någon får inte bestraffas. Förbuden reglerar förhållandet mellan personal och barn/elever men också hur barn/elever ska förhålla sig till varandra.

B. Lagen säger också att det är en skyldighet att aktivt och målinriktat förebygga och förhindra all kränkande behandling.

Skollagens 6:e kapitel förtydligar denna lag.

Definition

Med kränkande särbehandling menas:

* Fysiska ( t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)

* Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad för nedvärderande saker)

* Psykosociala ( t.ex. att bli utsatt för ryktesspridning, utfrysning)

* Bild (t. ex rita nidteckningar)

* Diskriminering ( t. ex. utifrån kön, religion/annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder. Direkt diskriminering, ett barn får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunder som lagen omfattar. Indirekt diskriminering, ett barn får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler m.m. tillämpas så att de i praktiken får diskriminerande effekt.

* Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar (som t.ex. riktas mot enskilda barn på ett kränkande sätt och kan leda till att denne ställs utanför förskolans gemenskap).

Den som uppger att han/hon blivit kränkt, måste alltid tas på allvar.

Vision

På Mårten Gås Montessoriförskola skall inga barn känna sig diskriminerade eller kränkta.

Mål

Övergripande och långsiktiga mål

* Alla barn skall utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja hjälpa andra.

* Alla barn skall utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika livsfrågor i vardagen.

* Alla barn skall känna sig trygga och känna att de kan påverka sin situation samt att förskolan reagerar om problem uppstår.

* Alla barn skall känna sig sedda och bekräftade.

Främjande arbete

Det skall vara långsiktigt och omfatta på både individ- och gruppnivå. Förskolans verksamhet skall utformas så att barnen får förståelse för vad likabehandling innebär. Detta gör vi på följande sätt:

* Personalen skall förklara och konkretisera för barnen så att de förstår vad som är ett bra bemötande.

* Personalen skall lyssna aktivt och bry sig om vad barnen uttrycker

samt ge en demokratisk syn på olika åsikter. Möta barnet i olika diskussioner både individuellt och i grupp.

* Personalen skall vara positiva föredömen och goda förebilder.

* Att alla på förskolan arbetar för att ett gott arbetsklimat råder.

* Samtal med barnen kring materialet i kulturen.

* Alla erbjuds samma möjligheter och har samma skyldigheter/ rättigheter.

* Personalen är noga med att inte döma en lek utifrån barnets kön.

* Personalen skall se varje barn och dess utvecklingsnivå samt därifrån presentera och introducera förståelse för vad likabehandlingsplanen innebär.

Förebyggande arbete

* Alla barn och vuxna skall visa respekt för andra och deras aktiviteter inte avbryta en lek eller ett barn i koncentration. Alla barn får vara med och leka.

* Verksamheten genomsyras av ett rättvist och demokratiskt tänkande.

* Att alltid ha personal synlig och aktivt observerande på platser där det förekommer ökad risk för kränkningar.

* Personal och barn skall aldrig tillåta nedsättande kommentarer, suckar, miner eller liknande riktade mot någon annan.

Åtgärder

Att personalens barnobservationer utgår från en helhetssyn på barnet med frågor som:

> Blir barnet sett utifrån sina behov i verksamheten?

> Ger barnet uttryck för missnöje/glädje över vistelsen i förskolan?

> Hur fungerar barnet tillsammans med kamrater och vuxna?

> Deltar barnet i gemensamma lekar och aktiviteter?

Utifrån dessa observationer, diskuterar och utarbetar, vid behov, personal och föräldrar ett åtgärdsprogram som sedan följs upp vid förutbestämda tider tills en tillfredsställande utveckling har nåtts.

På Mårten Gås Montessoriförskola har vi upprättat en händelserapport för barn och

personal. Denna skrivs då något barn eller vuxen på förskolan utsatts för kränkande

särbehandling.

Varje år skall Likabehandlingsplanen utvärderas i Kvalitetsredovisningen.

Till grund för detta skall dels en föräldraenkät om hur barnen upplever förskolan, dels personalens/ledningens uppföljning av verksamheten ligga.

Ansvarig för utvärderingen är verksamhetschefen.

Revidering av Likabehandlingsplanen görs av personal, föräldrar och verksamhetschef.

Utfärdare: Cecilia Ekelund
Datum: 2016-01-01
Dok.namn: Planer 2015-12-15
Version :05